Palvelut yrityksille

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Keskeinen vahvuutemme on liiketoimintaymmärrys ja kiinnostus edistää yrityksesi liiketoimintaa palveluillamme. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoiminnan.

Asiakkaitamme ovat yrittäjäomisteiset mikro- ja pk-yritykset, mutta kokemusta meillä on myös suurten yritysten juridisista toimeksiannoista. Kokeneet lakimiehemme kykenevät hoitamaan myös laajoja ja vaativia järjestelyitä. Fennon yritystoimeksiannoista vastaavan tiimin lakimiehet tavoitat kaikista seitsemästä toimipisteessämme ja tulemme mielellämme myös luoksesi.

Kansainvälisissä asioissa pystymme hyödyntämään laajan kansainvälisen verkostomme. Kuulumme kansainväliseen International Lawyers Networkiin (ILN), jonka kautta pystymme tarjoamaan asiantuntijapalvelut 67 maahan.

Toimimme myös Suomen Yrittäjien kumppanina järjestön jäsenyritysten juridisessa neuvonnassa.

Yhtiöoikeudellinen neuvonanto on yksi toimintamme kulmakivistä. Palvelumme kattavat yrityksen elinkaaren kaikki vaiheet yhtiön perustamisesta kaikkiin yhtiön toiminnan aikana ilmeneviin tilanteisiin. Ennakointi ja yrityksen riskienhallinta on avainasemassa siinä mitä teemme. Asiakaskuntamme koostuu aloittelevista yrityksistä aina pörssiyhtiöihin saakka. Olemme myös vahvasti mukana tukemassa yrittäjyyttä ja start up –toimintaa.

Tarjoamiamme palveluita ovat esimerkiksi:

 • yritysten perustaminen
 • osakassopimukset
 • yhtiön pääomittaminen (mm. osakeannit)
 • yhtiömuodon muutokset
 • sulautumiset ja jakautumiset
 • johdon neuvonanto päivittäisissä juridisissa kysymyksissä
 • kannustinjärjestelmien luominen
 • hallituksen sihteerin tehtävät
 • liikesopimusten ja yleisten toimitus-/sopimusehtojen laatiminen (mm. agentti- jälleenmyynti- ja jakelusopimukset sekä erilaiset kauppasopimukset)
 • yrityksen avustaminen oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hyvän sopimuksen laatiminen edellyttää sopimusjuridiikan osaamisen lisäksi juristin ymmärrystä liiketoiminnastasi ja toimialan lainalaisuuksista, jotta juuri kyseiseen tilanteeseen voidaan laatia asiakkaan tarpeet riittävästi huomioiva sopimus.

Sopimusoikeudellinen osaaminen ja liiketoimintaosaaminen ovat toimistomme ydinosaamisaluetta. Toimistomme juristit laativat jatkuvasti erilaisia sopimuksia sekä yleisiä sopimus-/toimitusehtoja asiakkaillemme. Pyrimme aina tuottamaan asiakkaillemme sopimuksia ja sitoumuksia, jotka mahdollisimman hyvin palvelevat kulloistakin tarvetta ja tuottavat lisäarvoa asiakkaalle.

Ymmärrämme sen, että sopimuksen pitää olla laajuudeltaan ja sisällöltään kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva. Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä ja riidoilta onkin sopia asioista mahdollisimman yksiselitteisesti etukäteen ja dokumentoida sopijapuolten yhteisesti saavuttama tahtotila selkeällä sopimuksella. Sopimusten merkitys korostuu usein vasta jälkikäteen silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai kun sopijapuolet ovat erimielisiä siitä mitä on sovittu. Jos tällöin asioita ei ole jo sopimuksen solmimisvaiheessa sovittu riittävällä tarkkuudella, joudutaan mahdollisessa riitatilanteessa sopimuksen sanamuotoja jälkikäteen tulkitsemaan käyttämällä apuna esimerkiksi yleisiä tulkintaperiaatteita, alalla vallitsevaa kauppatapaa tai osapuolten aikaisempaa käytäntöä. Tarvittaessa lakimiehemme avustavat myös riidanratkaisutilanteissa.

Tyypillisiä sopimuksia ovat:

 • yrityskauppoihin liittyvät sopimukset ja kauppakirjat
 • osakassopimukset
 • jakelusopimukset
 • rahoitus -ja vakuussopimukset
 • Työ- ja johtajasopimukset
 • kiinteistöjen ja irtaimen kauppa- ja vuokrasopimukset
 • hankinta- ja valmistussopimukset
 • salassapitosopimukset
 • edustus- ja agenttisopimukset
 • lisenssisopimukset
 • logistiikkasopimukset
 • konsulttisopimukset
 • franchising-sopimukset
 • yhteistyösopimukset

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Fennon asiantuntijat ovat edustaneet järjestelyissä muun muassa ostajia, myyjiä, sijoittajia, kuntasektoria ja rahoittajia. Asiasi on meille tärkeä, olipa järjestelyn koko pieni tai miljoonaluokkaa.

Yritysjärjestelyihin liittyvät aina sopimukset, rahoitus ja veroasiat, mutta usein vaaditaan lisäksi vahvoja neuvottelutaitoja sekä kyky luoda ratkaisukeskeisiä esityksiä. Fennon asiantuntijat ovat osallistuneet menestyksekkäästi lukuisten yritysjärjeslyiden hoitoon yhden henkilön yrityksistä pörssiyhtiöihin.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Fennon asiantuntijoilla on pitkä kokemus rahoitusalalta. Ymmärrämme laaja-alaisesti rahoitusalalla tapahtuneen muutoksen ja tunnemme mahdollisuudet saada rahoitusta eri lähteistä.

Erityisosaamistamme ovat erilaiset rahoitusmuodot, niihin liittyvät sopimukset ja yhtiöoikeudellisesti oikea päätöksentekomenettely liittyen rahoitusjärjestelyihin sekä yhtiöoikeudellisten rajoitteiden arviointi vakuuksia pantattaessa.

Rahoitusratkaisun syntyminen edellyttää monesti erityyppisten rahoituslähteiden käyttämistä samanaikaisesti, jotta rahoitusalan kiristyneet vakavaraisuus- ja vakuusvaateet saadaan täytettyä. Asiantuntijamme ymmärtävät juridiikan lisäksi myös taloutta sekä avustavat tarvittaessa käyttöpääoma- ja investointiratkaisuiden rahoituksen mallinnuksessa. Asiakkaillemme ja rahoittajille onkin olennaisen tärkeää ymmärtää tulevaisuuden rahavirrat, jotta rahoitus voidaan myöntää ja yritys kykenee hoitamaan velvoitteensa ongelmitta.

Vakuussuunnittelulla pyrimme huomioimaan myös yrityksesi jatkorahoitustarpeet, eikä kaikkea käytettävissä olevaa vakuusmassaa välttämättä kannata käyttää kerralla, vaan varautua myös tulevaisuuden rahoitustarpeisiin.

Aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitellusti ja avustamme asiakkaitamme myös rahoituksen uudelleenjärjestelytilanteissa sekä vapaaehtoisissa että lakisääteisissä maksujärjestelyissä. Vakuussuunnittelussa olennaista on myös yrittäjän oman talouden riskienhallinta.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Työoikeuden asiantuntijamme palvelevat yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä työoikeudellisissa kysymyksissä. Palveluihimme kuuluvat työoikeudelliset sopimukset, oikeudenkäynnit ja konsultointi.

Työoikeudellisten pelisääntöjen hallinta on merkittävä yrityksen menestystekijä. Hyvin tehdyt sopimukset ja oikein hoidetut neuvottelutilanteet ovat yrityksen kannalta parasta työoikeudellisten riskien hallintaa ja henkilöstön kannalta perusta työmotivaation säilymiselle.

Työoikeudellisten ongelmatilanteiden kirjo on laaja. Työ- ja virkasuhteiden määräaikaisuus, työntekijän irtisanomissuoja, vuokratyövoimaa, yhteistoimintaneuvotteluja ja salassapitovelvollisuutta koskevat kysymykset edellyttävät kokemusta. Lainsäädäntöä täydentävä sopimus selventää hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muiden johtavassa asemassa olevien henkilöiden suhdetta yritykseen ja sen muutostilanteisiin.

Yritysten sukupolvenvaihdoksiin ja liiketoiminnan luovutuksiin liittyvät sopimusasiat muodostavat työoikeuden alalla merkittävän ja kasvavan painopistealueen, jonka pitäisi olla jokaisen muutosta suunnittelevan tai tekevän yrityksen hallinnassa.

Vankan kokemuksen omaavat lakimiehemme avustavat sekä yrityksiä että työntekijöitä niin sopimusten teossa kuin ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Veropalvelumme kattavat laaja-alaisesti verotukseen liittyvät juridiset kysymykset. Veropalvelumme kattavat yritysverotukseen ja henkilöverotukseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien kansainväliset tilanteet.

Veropalveluidemme asiantuntijat eri toimipisteissämme toimivat tiiviissä yhteistyössä avustaen asiakkaitamme verotukseen liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien yritysten ja omistajien verosuunnittelu, yritysjärjestelyihin liittyvä verosuunnittelu, sukupolvenvaihdokset, avustaminen yhteydenpidossa viranomaisiin sekä perheiden ja yksityishenkilöiden veroasioiden hoitaminen.

Helposti lähestyttävät, asiakaslähtöiset ja joustavat asiantuntijamme ovat käytössäsi myös veroasioissanne. Veroasioihin liittyvät kysymykset ovat usein osa isompaa kokonaisuutta, jolloin isompien kokonaisuuksien ymmärtäminen sekä asiakkaamme liiketoiminnan sekä sen erityispiirteiden hahmottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Asiantuntijoidemme laaja osaaminen eri aloilta ja erilaisista järjestelyistä, ovat käytettävissä paikkakunnasta rippumatta.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ympäristöoikeudelliset kysymykset ovat monilla aloilla keskeinen osa liiketoimintaa. Kokeneet asiantuntijamme avustat toiminnanharjoittajia laaja-alaisesti erinäisissä lupa- ja ilmoitusasioissa, niihin liittyvissä valitusprosesseissa hallintotuomioistuimissa sekä ympäristörikoksiin liittyvissä prosesseissa.

Useiden vuosien kokemuksella hoidamme ammattitaitoisesti ja tehokkaasti ympäristö- ja maa-aineslupiin, kaavoitukseen ja rakentamiseen, vesitalousasiohin ja maaperän kunnostusvastuisiin liittyvät prosessit. Meillä on vahva kokemus myös yksityistielakiin liittyvien asioiden hoidossa.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Vahingonkorvauskysymykset liittyvät olennaisena osana toimintaamme olipa kyse yritystoimintaan liittyvien vahinkojen korvaamisesta tai yksityishenkilöiden toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Hoidamme niin sovitteluja kuin oikeudenkäyntejä vahingonkorvausasioihin liittyen.

Toimistomme juristit hoitavat jatkuvasti toimeksiantoja sekä sopimuksiin että muihin korvausvastuisiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Useiden vuosien kokemusten perusteella pystymme yleensä jo etukäteen arvioimaan kannattaako korvausvaatimus esittää tai miten esitettyyn korvausvaatimukseen on syytä suhtautua. Lisäksi hoidamme muun muassa vakuutuskorvauksia koskevia toimeksiantoja niin vastuu-, omaisuus- kuin henkilövahinkoihinkin liittyen.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yritysten toiminnassa vahingot pyritään minimoimaan, mutta tämän lisäksi niihin on myös syytä varautua siten, että liiketoimintaa voidaan vahingon aiheutuessa keskeytyksettä jatkaa. Toimistollamme on pitkä kokemus vahinkovakuuttamisesta ja siihen liittyvistä vahingonkorvausasioista. Etenkin omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutuksiin liittyvät kysymykset ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä. On myös syytä erottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus vahingonaiheuttajan vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Haluamme toimia yrityksesi pitkäaikaisena kumppanina ja tarjota henkilökohtaista palvelua. Ota yhteyttä ja kysy lisää!